Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2013

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΤΟΟΝΟΜΑΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝΠΟΛΙΤΩΝ Ο ΛΑΟΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΗΦΙΖΕΙ
ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΥ
ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟΝ
ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΡΦΗΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρον 1 1. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευομένη Κληρωτή Δημοκρατία – Αρισταρχία. 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία. 3. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του Λαού και λειτουργούν υπέρ αυτού και του Έθνους και αποβλέπουν εις το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών.
Άρθρον 2 1.- Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας και της ζωής του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχικήν υποχρέωσιν της Πολιτείας. 2.- Σκοπός του Συντάγματος είναι η ελευθερία και ανεξαρτησία της Ελλάδας και η προστασία των πολιτών της από της βουλιμίας παντός εχθρού εξωτερικού ή εσωτερικού. 3.- Ουδεμία απόφασις θεσπισμένου οργάνου ή ατόμου ασκούντος λειτούργημα ή διοίκησιν αναγνωρίζεται από τηνπολιτείαν της Ελλάδος εφ’ όσον αύτη περιορίζει την πολιτικήν ανεξαρτησίαν της Ελλάδος και την άσκησιν των κυρια…

Προς τους αρχηγούς των εν τη βουλή κομμάτων και τους βουλευτάς αυτών και κοινοποίηση προς τον Ελληνικόν λαόν.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Συντονιστικό Κέντρο Ελληνικού Προσανατολισμού (ΣΚΕΠ-ΕΛΛΑΣ) αισθάνεται την ανάγκην να ενημερώση δι’ ανοικτής επιστολής τους πολιτικούς και τον Ελληνικό λαό διά τους κινδύνους που εγκυμονεί το «αντιρατσιστικό» Νομοσχέδιο που θέλουν να ψηφίσουν στη βουλή. Τα συναισθήματα και το ένστικτον οδήγησαν τους ανθρώπους εις την συγκρότησιν μεγάλων κοινωνιών κατά φυλάς και θρησκείας με φοβερές έριδες και συγκρούσεις μεταξύ των και την σύστασιν εταιρειών μυστικών και φανερών με σκοπό φανερό μεν την προστασίαν και πρόοδόν των, μυστικό δε και άγραφο την επιβολήν των επί των άλλων ανθρώπων την ποδηγέτησιν και εκμετάλλευσιν αυτών.