Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ,
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΛΑΟΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΨΗΦΙΖΕΙ

ΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΝ

ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΟΡΦΗ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρον 1
            1. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευομένη Κληρωτή Δημοκρατία – Αρισταρχία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία.
3. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του Λαού και λειτουργούν υπέρ αυτού και του Έθνους και αποβλέπουν εις το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών.

Άρθρον 2
            1.- Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας και της ζωής του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχικήν υποχρέωσιν της Πολιτείας.
2.- Σκοπός του Συντάγματος είναι η ελευθερία και ανεξαρτησία της Ελλάδας και η προστασία των πολιτών της από της βουλιμίας παντός εχθρού εξωτερικού ή εσωτερικού.
3.- Ουδεμία απόφασις θεσπισμένου οργάνου ή ατόμου ασκούντος λειτούργημα ή διοίκησιν αναγνωρίζεται από την  πολιτείαν της Ελλάδος εφ’ όσον αύτη περιορίζει την πολιτικήν ανεξαρτησίαν της Ελλάδος και την άσκησιν των κυριαρχικών δικαιωμάτων της που απορρέουν από αυτήν. Ούτε η παραχώρησις δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Σύνταγμα, ή η παραίτησις από την Ασυλίαν της Εθνικής κυριαρχίας, επιτρέπονται.

Προς τους αρχηγούς των εν τη βουλή κομμάτων και τους βουλευτάς αυτών και κοινοποίηση προς τον Ελληνικόν λαόν.ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

          Το Συντονιστικό Κέντρο Ελληνικού Προσανατολισμού (ΣΚΕΠ-ΕΛΛΑΣ) αισθάνεται την ανάγκην να ενημερώση δι’ ανοικτής επιστολής τους πολιτικούς και τον Ελληνικό λαό διά τους κινδύνους που εγκυμονεί το «αντιρατσιστικό» Νομοσχέδιο που θέλουν να ψηφίσουν στη βουλή.
          Τα συναισθήματα και το ένστικτον οδήγησαν τους ανθρώπους εις την συγκρότησιν μεγάλων κοινωνιών κατά φυλάς και θρησκείας με φοβερές έριδες και συγκρούσεις μεταξύ των και την σύστασιν εταιρειών μυστικών και φανερών με σκοπό φανερό μεν την προστασίαν και πρόοδόν των, μυστικό δε και άγραφο την επιβολήν των επί των άλλων ανθρώπων την ποδηγέτησιν και εκμετάλλευσιν αυτών.