ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ,
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΛΑΟΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΨΗΦΙΖΕΙ

ΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΝ

ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΟΡΦΗ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρον 1
            1. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευομένη Κληρωτή Δημοκρατία – Αρισταρχία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία.
3. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του Λαού και λειτουργούν υπέρ αυτού και του Έθνους και αποβλέπουν εις το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών.

Άρθρον 2
            1.- Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας και της ζωής του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχικήν υποχρέωσιν της Πολιτείας.
2.- Σκοπός του Συντάγματος είναι η ελευθερία και ανεξαρτησία της Ελλάδας και η προστασία των πολιτών της από της βουλιμίας παντός εχθρού εξωτερικού ή εσωτερικού.
3.- Ουδεμία απόφασις θεσπισμένου οργάνου ή ατόμου ασκούντος λειτούργημα ή διοίκησιν αναγνωρίζεται από την  πολιτείαν της Ελλάδος εφ’ όσον αύτη περιορίζει την πολιτικήν ανεξαρτησίαν της Ελλάδος και την άσκησιν των κυριαρχικών δικαιωμάτων της που απορρέουν από αυτήν. Ούτε η παραχώρησις δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Σύνταγμα, ή η παραίτησις από την Ασυλίαν της Εθνικής κυριαρχίας, επιτρέπονται.

4. Ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας απαγορεύεται. Εις περίπτωσιν μεγίστης ανάγκης διεξάγεται Δημοψήφισμα και ό,τι αποφανθή ο λαός.
5. Όλες οι παραχωρήσεις προς τρίτους εις βάρος της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων πολιτικών ή οικονομικών των Ελλήνων, που έγιναν από όλες τις προηγούμενες του παρόντος δημοψηφίσματος Κυβερνήσεις  είναι αφ’ εαυτής άκυρες.
6. Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ο υπέρτατος νόμος της Ελληνικής πολιτείας, ο οποίος υπερισχύει όλων των άλλων εγχωρίων, ξένων και διεθνών δικαίων, συμβάσεων, συνθηκών και συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Η υπογραφή οιασδήποτε συνθήκης, συμβάσεως, συμφωνίας (διακρατικής), ειρήνης ή κήρυξις πολέμου απαιτούνται οι ψήφοι των 2|3 της δυνάμεως της  Εθνικής Αντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. Εις περίπτωσιν αιφνιδιαστικής επιθέσεως κράτους τινός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κηρύσσει τον πόλεμον. Αι υπογραφήσαι ήδη συνθήκες και συμβάσεις δια να ισχύουν και εις το μέλλον πρέπει να ψηφισθούν από την Εθνικήν Αντιπροσωπείαν – Ε.τ.Λ. με πλειοψηφίαν των 2|3 της δυνάμεώς της.

                                                    Άρθρον 3
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
            2. Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίται είναι όσοι κέκτηνται τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα. Αφαίρεσις της ελληνικής ιθαγενείας επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν εκουσίας αποκτήσεως ετέρας ή αναλήψεως αντιθέτου προς τα εθνικά συμφέροντα υπηρεσίας εις ξένην χώραν, κατά τας υπό του νόμου ειδικώτερον προβλεπομένας προϋποθέσεις και διαδικασίαν, ή δια νομίμου δικαστικής αποφάσεως δια προδοσίαν ή σοβαράν βλάβην της Εθνικής ενότητας.
4. Μόνον Έλληνες πολίται είναι δεκτοί εις πάσας τας δημοσίας λειτουργίας, πλην των δι’ ειδικών νόμων εισαγομένων εξαιρέσεων.
5. Οι Έλληνες πολίται συνεισφέρουν αδιακρίτως εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεών των.
6. Πας Έλλην, δυνάμενος να φέρη όπλα, υποχρεούται να συντελή εις την άμυναν της Πατρίδος, κατά τους ορισμούς των νόμων.
Άρθρον 4
1. Έκαστος δικαιούται να αναπτύσσει ελευθέρως την προσωπικότητά του και να συμμετέχει εις την κοινωνικήν, οικονομικήν και πολιτικήν ζωήν της Χώρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Πάντες οι ευρισκόμενοι εντός της Ελληνικής Επικρατείας απολαύουν απολύτου προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας των, αδιακρίτως εθνικότητος, φυλής ή γλώσσης και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται εις τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό του διεθνούς δικαίου.
Απαγορεύεται η έκδοσις αλλοδαπού, διωκομένου αποδεδειγμένως δια την υπέρ της ελευθερίας δράσιν του, ενώ οι διωκόμενοι δια εγκληματικάς και αξιοποίνους πράξεις θα εκδίδονται αμέσως.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος. Ουδείς καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, ει μη όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
4. Ατομικά διοικητικά μέτρα, περιοριστικά της ελευθέρας κινήσεως ή εγκαταστάσεως εν τη Χώρα, ως και της ελευθέρας εξόδου και εισόδου εις αυτήν παντός Έλληνος, απαγορεύεται. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ανάγκης και μόνον προς πρόληψιν αξιοποίνων πράξεων δύναται να επιβληθούν τοιαύτα μέτρα, μετ’ απόφασιν ποινικού δικαστηρίου, ως νόμος ορίζει. Εις περίπτωσιν κατεπείγοντος, η απόφασις δύναται να εκδοθή και μετά την λήψιν του διοικητικού μέτρου, το βραδύτερον δε εντός τριών ημερών, άλλως αίρεται τούτο αυτοδικαίως.
Ερμηνευτική δήλωσις: Δεν περιλαμβάνεται εις την εν παραγράφω 4 απαγόρευσιν η συνεπεία ποινικής διώξεως απαγόρευσις της εξόδου δια πράξεως του εισαγγελέως, ή η λήψις μέτρων επιβαλλομένων προς προστασίαν της δημοσίας υγείας ή της υγείας νοσούντων ατόμων, ως νόμος ορίζει.
Άρθρον  5
            1. Ουδείς συλλαμβάνεται, ουδέ φυλακίζεται άνευ ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος, το οποίον πρέπει να επιδοθεί κατά την στιγμήν της συλλήψεως ή προφυλακίσεως. Εξαιρούνται τα επ’ αυτοφώρω εγκλήματα.
2. Ο επ’ αυτοφώρω ή δι’ εντάλματος συλληφθείς προσάγεται εις τον αρμόδιον ανακριτήν το βραδύτερον εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της συλλήψεως, εάν δε η σύλληψις εγένετο εκτός της έδρας του ανακριτού, εντός του απολύτως αναγκαίου προς μεταγωγήν χρόνου. Ο ανακριτής οφείλει, εντός τριών ημερών από της προσαγωγής, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει κατ’ αυτού ένταλμα φυλακίσεως. Αιτήσει του προσαχθέντος, ή εν περιπτώσει ανωτέρας βίας βεβαιουμένης αμέσως δι’ αποφάσεως του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου, η προθεσμία αύτη παρατείνεται επί δύο ημέρας.
3. Παρελθούσης απράκτου εκατέρας των προθεσμιών τούτων, πας δεσμοφύλαξ ή άλλος επιτετραμμένος την κράτησιν του συλληφθέντος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, οφείλει ν’ απολύση αυτόν παραχρήμα. Οι παραβάται τιμωρούνται επί παρανόμω κατακρατήσει, υποχρεούνται δε εις ανόρθωσιν πάσης ζημίας προσγενομένης εις τον παθόντα και εις ικανοποίησιν αυτού, λόγω ηθικής βλάβης, δια χρηματικού ποσού, ως ο νόμος ορίζει.
Άρθρον 6
            1. Έγκλημα δεν υπάρχει, ουδέ ποινή επιβάλλεται άνευ νόμου, ισχύοντος προ της τελέσεως της πράξεως και ορίζοντος τα στοιχεία ταύτης. Ουδέποτε επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή της προβλεπομένης κατά την τέλεσιν πράξεως.
            2. Αι βάσανοι, οιαδήποτε σωματική κάκωσις, βλάβη υγείας ή άσκησις ψυχολογικής βίας, ως και πάσα ετέρα προσβολή της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας απαγορεύονται κα τιμωρούνται ως νόμος ορίζει.
3. Γενική δήμευσις της περιουσίας επιτρέπεται μόνον δια καταδικασθέντας δια προδοσίαν ή μεγάλην φοροδιαφυγήν. Θανατική ποινή επί πολιτικών εγκλημάτων εκτός των συνθέτων και αυτών που προξένησαν εθνικήν βλάβην δεν επιβάλλεται.
4. Νόμος ορίζει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται υπό του Κράτους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, αποζημίωσις εις αδίκως ή παρανόμως καταδικασθέντας, προφυλακισθέντας ή άλλως πω στερηθέντας της προσωπικής των ελευθερίας.
Άρθρον  7
Ουδείς αφαιρείται άκων του παρά του νόμου ωρισμένου εις αυτόν δικαστού.
Δικαστικαί επιτροπαί και έκτακτα δικαστήρια, υφ’ οιονδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν. Τούτο επιτρέπεται μόνον όταν η χώρα ευρίσκεται εις κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης ή πόλεμον.
Άρθρον  8
            1. Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Πας εισερχόμενος εις οικίαν βιαίως ή παρανόμως τίθεται αμέσως εκτός νόμου. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστος. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται, ει μη όταν και όπως ο νόμος ορίζει πάντοτε δε παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.
            2. Οι παραβάται της προηγουμένης διατάξεως τιμωρούνται επί παραβάσει του οικιακού ασύλου και καταχρήσει εξουσίας, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του παθόντος, ως νόμος ορίζει.

ΜΕΡΟΣ   ΤΡΙΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ
ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Άρθρον  24
            1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Βουλής των Εκπροσώπων, του Δικαστικού Σώματος, της Γερουσίας, της Εκκλησίας του λαού (Ε.τ.Λ.), και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται υπό των δικαστηρίων και της Εκκλησίας του Λαού – Εθνικής Αντιπροσωπείας, αι αποφάσεις δε αυτών εκτελούνται εν ονόματι του Ελληνικού Λαού.
Άρθρον  25
            1. Ουδεμία μεταβολή των ορίων της Επικρατείας δύναται να γίνη αποδεκτή.
            2. Άνευ νόμου, ψηφιζομένου δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων της Εκκλησίας του Λαού, δεν είναι δεκτή εις την Ελληνικήν Επικράτειαν ξένη στρατιωτική δύναμις, ουδέ δύναται να διαμένη εν αυτή ή να διέλθη δι’ αυτής.
Άρθρον 26
            1. Οι γενικώς παραδεδειγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, ως και αι διεθνείς συμβάσεις από της επικυρώσεως αυτών δια νόμου και της κατά τους όρους εκάστης τούτων θέσεως αυτών εν ισχύι αποτελούν αναπόσπαστον μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων έναντι των αλλοδαπών τελεί πάντοτε υπό τον όρον της αμοιβαιότητος.
            2. Προς εξυπηρέτησιν σπουδαίου εθνικού συμφέροντος και προαγωγήν της συνεργασίας μετ’ άλλων κρατών θα αποφασίζη δια νόμου η Εθνική Αντιπροσωπεία – Ε.τ.Λ.
Άρθρον  27
1. Απαγορεύεται απολύτως η ίδρυσις πολιτικών κομμάτων. Κάθε Έλλην πολίτης, άνδρας ή γυναίκα, έχει το απόλυτον δικαίωμα να αναπτύσση δημοσίως τελείως ελεύθερα προφορικά, εγγράφως και δια των ΜΜΕ τάς πάσης φύσεως απόψεις του επιστημονικάς, φιλοσοφικάς, θρησκευτικάς, πολιτικάς, κ.λπ. Δια να εγκριθούν όμως αυταί και νομοθετούν πρέπει δι’ αιτήσεώς του, ή δι’ αιτήσεως τριών άλλων Ελλήνων πολιτών να τεθούν εις ψηφοφορίαν εις την Ε.τ.Λ  - Εθνικήν Αντιπροσωπείαν και εφ’ όσον εγκριθούν υπό της Εκκλησίας του Λαού τίθενται επισήμως εν ισχύει.
2. Απαγορεύονται απολύτως αι οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κομμάτων ή νέων πολιτικών ιδεών των πολιτικών δικαστικών λειτουργών, των στρατιωτικών εν γένει και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας και των δημοσίων υπαλλήλων ως και η ενεργός υπέρ κόμματος δράσις των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, ως και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.
3. Εις άπαντας τους αναφερομένους εν τη παραγράφω 2 επιτρέπεται να υποβάλλουν ελευθέρως ως άτομα τας παρατηρήσεις των και τας προτάσεις των επί της ασκομένης πολιτικής ως και νέας ιδέας περί της πολιτικής, εγγράφως εις την Εθνικήν Αντιπροσωπείαν – Ε.τ.Λ προς έγκρισιν.


ΤΜΗΜΑ  Β΄
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κεφάλαιον  Πρώτον

ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 28
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται υπό της Ε.τ.Λ δια περίοδον τεσσάρων ετών, κατά τα εν άρθροις 29 και 30 οριζόμενα.
2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστον προς οιονδήποτε άλλο αξίωμα, θέσιν ή έργον.
3. Η προεδρική περίοδος άρχεται από της ορκωμοσίας του Προέδρου.
4. Εις περίπτωσιν πολέμου η προεδρική θητεία παρατείνεται μέχρι λήξεως αυτού.
5. Επανεκλογή του αυτού προσώπου ΔΕΝ επιτρέπεται.
Άρθρον 29
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να εκλεγή ο εκ πατρός και μητρός την καταγωγήν Έλλην πολίτης, συμπληρώσας το τεσσαρακοστόν πέμπον έτος της ηλικίας του και έχων την νόμιμον ικανότητα του εκλέγειν.
Άρθρον  30
            1. Η εκλογή του Προέδρου της δημοκρατίας υπό της Εθνικής Αντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας.
Εις περίπτωσιν οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού, κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 33 οριζόμενα, ως και εις περίπτωσιν παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως αυτού, κατά τας διατάξεις του Συντάγματος, ή προς εκλογήν νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συνεδρίασις της Ε.τ.Λ – Εθνικής Αντιπροσωπείας συγκαλείται εντός δέκα το βραδύτερον ημερών από της Γερουσίας. Μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου και της ορκωμοσίας αυτού τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα εκτελή ο πρόεδρος της Γερουσίας.
2. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ενεργείται εις πάσαν περίπτωσιν δια θητείαν ίσην με την θητείαν της παρούσης Εκκλησίας του Λαού που τον εκλέγει.
Άρθρον 32
1.- Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκησιν των καθηκόντων αυτού από της επομένης της λήξεως της θητείας του αποχωρούντος Προέδρου, εις πάσας δε τας λοιπάς περιπτώσεις από της επομένης της εκλογής αυτού.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει ενώπιον της Γερουσίας τον ακόλουθον όρκον πριν ή αναλάβη την άσκησιν των καθηκόντων του:
«Ομνύω εις το όνομα του Ελληνικού Λαού να φυλάττω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ δια την πιστήν τήρησιν αυτών, να υπερασπίζω την εθνικήν ανεξαρτησίαν και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τας ελευθερίας των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικόν συμφέρον και την πρόοδον του Ελληνικού Λαού».
3. Νόμος ορίζει την προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας καταβλητέαν χορηγίαν και την λειτουργίαν των δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων του οργανωμένων υπηρεσιών.η Ε ηΚΚΔΚΔΚΚΚη
ΤΜΗΜΑ  Γ΄

ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (Ε.Α.)  ή  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΛΑΟΥ (Ε.τ.Λ)
Κ ε φ ά λ α ι ο ν   Π ρ ώ τ ο ν

Άρθρον 44

1. Οι Έλληνες της Ελλάδος και οι ομογενείς του εξωτερικού θα ψηφίζουν αντιπροσώπους. Η ψηφοφορία θα είναι καθολική και υποχρεωτική, και θα εκλέγωνται το 18% των ψηφοφόρων ως αντιπρόσωποι του λαού, κατά δήμους, από έναν κατάλογον (ψηφοδέλτιο) εις τον οποίον θα γράφεται με αίτησίν του, όποιος ή όποια επιθυμεί ελεύθερα, αρκεί να έχη πλήρη πολιτικά δικαιώματα και να εκπληρή τις προϋποθέσεις που ακολουθούν και κατόπιν ελέγχου αυτών υπό της εκλογικής επιτροπής, ήτις θα συγκροτήται δια κληρώσεως από τους απερχόμενους της εκκλησίας του λαού.
α) Να είναι Έλλην το γένος και άτομο αμέμπτου ηθικής με καθαρόν ποινικόν μητρώον. Να μην έχη κριθή ως υπαίτιος κακής διαχειρίσεως πολιτειακού αξιώματος που ανέλαβε κατά το παρελθόν.
β) Να έχη τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική καριέρα και να έχη την γενικήν εκτίμησιν του επαγγελματικού του χώρου.
γ) Να έχη εκπληρώσει πλήρως τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
δ) Να είναι άριστος εις τον τομέα του (επάγγελμά του) με εφευρέσεις ή πρωτοτυπίες και ας μην έχει πτυχία και ας είναι αγράμματος ή εργάτης αρκεί να είναι ηθικός, ενάρετος, εργατικός και ανθρωπιστής.
Τα ηθικά προσόντα θα προτιμώνται των πτυχίων.
ε) Βάσει της φορολογικής του δηλώσεως να αποδεικνύεται η οικονομική του κατάστασις και να δικαιολογήται το  «πόθεν έσχες». Να μην είναι οφειλέτης του δημοσίου.
στ) Να μην είναι μέλος κάποιας μυστικής πολιτικής, οικονομικής, θρησκευτικής ή άλλης εταιρείας (οργανώσεως), ο υποψήφιος να υποβάλη υπεύθυνον δήλωσιν προς τούτο. Ο υποβάλων ψευδήν δήλωσιν θα θανατώνεται αμέσως.
ζ) Και θα εξετάζεται από επιτροπήν ιατρών και πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής και φυσιολογικός προς όλα. Οι ψυχανώμαλοι πάσης φύσεως αποκλείονται.
2. Αφού καταμετρηθούν οι σταυροί, το 18% των πλειοψηφισάντων θα κηρύσσωνται ως αντιπρόσωποι του λαού δια κάθε επαρχία ή δήμον. Οι αντιπρόσωπο όλου του κράτους θα αποτελούν την εθνικήν αντιπροσωπείαν – Ε.Α. ή εκκλησίαν του λαού – Ε.τ.Λ., η οποία θα αποφασίζη δια όλα τα σοβαρά θέματα του λαού και θα είναι το ανώτατον δικαστήριον της χώρας.
3. Αφού συγκροτηθή η Εθνική Αντιπροσωπεία εις σώμα, τότε όλα τα σώματα και κρατικά όργανα θα εκλέγωνται από αυτήν δια κληρώσεως, μέχρι να ξαναγίνουν νέες εκλογές, από τους Αρίστους που επέλεξε ο λαός ως αντιπροσώπους του.
4. Τις εκλογές και την κλήρωσιν θα οργανώνουν και θα επιβλέπουν  οι απερχόμενες αρχές ως ο νόμος ορίζει και μετά θα λογοδοτούν όλοι οι απερχόμενοι δια τις πράξεις των, εις τους νεοεκλεγέντας, και οι παρανομήσαντες θα παραπέμπονται εις δίκην, ως και δια τας παραλείψεις των, ενώ οι διακριθέντες δια το ήθος των και την μεγάλην απόδοσίν των εις το έργο των θα παραπέμπονται εις την Ε.τ.Λ. δια να καθορίση το έπαθλον που θα τους απονεμηθή. Θα αναγράφονται δε τα ονόματα των τιμηθέντων εις μαρμάρινες στήλες που θα ευρίσκονται εις τους διαδρόμους του Διοικητηρίου ή τους Βουλής.

Άρθρον 45
            1. Νομοθετική Βουλή. Εκ της Ε.τ.Λ θα κληρωθούν 135 ονόματα δια τις νομοθετικές εργασίες δια δύο έτη, δέκα ημέρες προ της λήξεως της θητείας των θα κληρώνονται οι αντικαταστάτες των εκ των υπολοίπων της Εθνικής Αντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. ως εξής: Οι 45 εξ αυτών θα κληρώνονται από τους νομικούς της Ε.τ.Ε και οι υπόλοιποι εκ του συνόλου των μελών της Ε.τ.Λ., οπότε ενδέχεται να κληρωθούν και άλλοι νομομαθείς. Τις λεπτομέρειες της συγκροτήσεως ως σώμα και την λειτουργίαν της νομοθετικής Βουλής θα καθορίση ειδικός νόμος.
            2. Οι Βουλευταί, νομομαθείς και μη, θα κληρώνονται κατά νομούς ή ευρύτερες περιφέρειες ανάλογα με τον πληθυσμόν εκάστης, ώστε να αντιπροσωπεύονται εις την Βουλήν όλες οι περιφέρειες του κράτους ανάλογα με τον πληθυσμό της εκάστη.
            3. Καθ’ ένας που θα κληρώνεται για Βουλευτής θα υποβάλλεται εις ειδικό έλεγχο, εάν είναι άψογος εις όλα, από τα μέλη της παλαιάς Βουλής και μετά θα αναλαμβάνη καθήκοντα.Άρθρον 46
            1. Η Βουλή των Εκπροσώπων, είναι απαραίτητος δια να εξομαλύνωνται καλύτερα οι κοινωνικές τριβές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, των μαζών, και των διαφόρων επαγγελματιών. Θα είναι το εργαστήρι δια την εξομάλυνσιν των διαφορών μεταξύ των τάξεων και των διάφορων κοινωνικών ομάδων και επαγγελματιών.
            2. Τα μέλη της Βουλής των Εκπροσώπων θα επιλέγονται δια κληρώσεως ως εξής: Τα επιλεγμένα μέλη της Εκκλησίας του Λαού θα γράφωνται εις ειδικές καταστάσεις κατά επαγγέλματα και θα κληρώνονται κατά επαρχίαν και επάγγελμα οι αναλογούντες εις αυτήν. Προηγουμένως θα γράψουμε δια την Βουλήν των Εκπροσώπων τους προέδρους και αντιπροέδρους όλων των Σωματείων των κεντρικών μόνον, όχι των υποκαταστημάτων και θα συμπληρώνουμε δια κληρώσεως από την Εκκλησίαν του Λαού όσους απαιτούνται δια να συμπληρωθή ο αριθμός των μελών της Βουλής των Εκπροσώπων.
            Παράδειγμα από τους εργάτες θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς μόνον ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και τους διαφόρους κλάδους θα αντιπροσωπεύουν μέλη που θα κληρωθούν από την Εκκλησίαν του Λαού π.χ. από τους οικοδόμους θα κληρωθούν 18, από τους χαλυβουργούς 3, από τους εργάτες βιομηχανιών 45, κλπ. από τους γεωργούς 27, τους κτηνοτρόφους 18, τους ιατρούς 18, τους δικηγόρους 27, κλπ. ανάλογα με τον αριθμό  των μελών του κλάδου που εκπροσωπούν. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των ομάδων που δεν συμμετέχουν εις συνδικάτα π.χ. νοικοκυρές, φοιτηταί, άστεγοι, φτωχοί, άνεργοι, κλπ. δια κληρώσεως εκ του συνόλου των εκλεγέντων εις την Ε.τ.Λ. και κατ’ αναλογίαν κατά κλάδον και κατά Νομαρχίαν.
            3. Εάν εις έναν κλάδον εργαζομένων δεν υπάρχουν εις την Εκκλησίαν του Λαού τόσα άτομα, όσα χρειάζονται π.χ. υπάρχουν μόνον 3 οικοδόμοι και χρειάζονται 9 δια την Βουλήν των Εκπροσώπων αυτής της Νομαρχίας τότε θα επιλεγούν οι 3 υποχρεωτικώς και οι υπόλοιποι δια κληρώσεως από όλους τους εγγεγραμμένους οικοδόμους αυτής της Νομαρχίας. Περιττόν ότι όποιος κληρωθή άπαξ δεν ξαναμπαίνει το όνομά του εις την κληρωτίδα άλλην φοράν. Δια κληρώσεως ο καθένας δύναται να αναλαμβάνη υπηρεσία μόνον μία φορά, εκτός και περάσουν άπαντες, οπότε θα επιτρέπεται εις όλους η συμμετοχή των εις νέαν κλήρωσιν.
            4. Εις την Βουλή των Εκπροσώπων θα συζητούνται και θα αποφασίζωνται αι αποδοχαί, αι αυξήσεις των εργαζομένων, αι συνθήκαι εργασίας και αι σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών και θα τυπώνωνται σε νόμους. Δηλαδή και αυτή η Βουλή θα είναι νομοθετική.Άρθρον  47
            1. Γερουσία. Δια την Γερουσίαν θα κληρώνονται 63 μέλη άνω των 54 ετών έκαστος.  Εξ αυτών 27 θα κληρώνονται εκ των νομικών της Ε.τ.Λ. και 36 από το σύνολον.
            2. Εις την Γερουσίαν θα υποβάλλονται προς έγκρισιν άπαντες οι νόμοι της Νομοθετικής Βουλής, της Βουλής των Εκπροσώπων, και του Δικαστικού σώματος.
            3. Οι απλοί νόμοι θα εγκρίνωνται, τυπικά από τα τμήματα της Γερουσίας, οι έχοντες όμως σοβαρές, κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές επιπτώσεις θα απαιτούν έγκρισιν από την ολομέλειαν της Γερουσίας. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός της συγκροτήσεώς της να έχουμε άλλην μίαν γνώμην σοβαροτέραν και πλέον αντικειμενικήν δια τα σοβαρά θέματα.
            4. Εις περίπτωσιν που η Γερουσία δεν εγκρίνει ένα νόμο τον επιστρέφει εις την συντάξασα αρχή. Αν η αρχή που το συνέταξε επιμένει επ’ αυτού και τον υποβάλλει ξανά στη Γερουσία, τότε αν η Γερουσία τον εγκρίνει τον προωθεί εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας για τα περαιτέρω. Εάν όμως τον επιστρέψει ξανά εις την συντάξασα αρχή και εκείνη επιμένει επ’ αυτού τον προωθεί προς ψήφισιν εις την Ε.τ.Λ. Τίθεται προς ψήφισιν εις την Εκκλησίαν του Λαού και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής είναι τελεσίδικον και σεβαστό από όλους.
            5. Η Γερουσία δύναται να νομοθετή για σοβαρά κοινωνικά ή εθνικά θέματα, αλλά θα υποβάλη όλους τους νόμους της προς έγκρισιν εις την Ε.τ.Λ.
            6.  Εάν ένα μεγάλο τμήμα του λαού δεν συμφωνεί με την απόφασιν (ψήφον) της Εθνικής Αντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. ή ψηφισθέντος νόμου, ή ΠΔ, ή άλλης αποφάσεως της Διοικήσεως δύνανται οι διαφωνούντες να συλλέξουν 900 υπογραφές με όλα τα στοιχεία των υπογραψάντων Ελλήνων πολιτών και υποβάλλουν την αίτησίν των εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να αναστείλη αμέσως δια διατάγματος την εκτέλεσιν της καταγγελομένης αποφάσεως ή διαταγής και να ορίση εντός 45 ημερών Δημοψήφισμα περί αυτού του θέματος. Το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος είναι σεβαστό από όλους. Εάν όμως το αίτημα των αιτούντων δεν συγκεντρώσει το 27% των ψηφισάντων, τότε οι αιτήσαντες υποχρεούνται να καταβάλουσι εις το κράτος τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εξόδων του Δημοψηφίσματος. Η Εθνική Αντιπροσωπεία – Ε.τ.Λ. δύναται να αυξομειώση το ποσοστόν των εξόδων που θα πληρώσουν οι αιτούντες, εξετάζουσα σφαιρικά το θέμα.

Άρθρον 48
1. Δικαιοσύνη, άπαντες θα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, ως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όποιος προς ψήφισιν προτείνει εξαίρεσιν τινά ή ασυλίαν θα τιμωρείται με θάνατον. Αρχή μας θα είναι: ο έλεγχος κάθε πολίτη από το σύνολο των πολιτών, αλλά και ο έλεγχος του συνόλου από τον κάθε πολίτη.
2. Δικαστικόν σώμα εκ 45 δικαστών δια κληρώσεως εκ των νομικών της Ε.τ.Λ. ηλικίας άνω των 54 ετών. Το Δικαστικόν σώμα θα είναι το άγρυπνον μάτι του λαού δια την πιστήν εφαρμογήν των νόμων υπό πάντων και των δικαστικών και θα ασκή έλεγχον επί πάντων και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εις περίπτωσιν που διαπιστώση παράβασιν του νόμου υπό πολιτών ή Υπουργών, ή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κλπ. θα τους παραπέμπη να δικασθούν εις το αρμόδιον δικαστήριον ή την Ε.τ.Λ.   εις περίπτωσιν σοβαρού παραπτώματος.
3. Το δικαστικόν σώμα θα νομοθετή δια θέματα δικαιοσύνης, δικαστών και λειτουργίας δικαστηρίων, θα τα προωθή προς έγκρισιν εις την Γερουσίαν και μετά εις τον πρόεδρον.
4. Εάν η Γερουσία απορρίψη έναν νόμον του δικαστικού Σώματος θα συντάσσει δικόν της νόμον επί του ιδίου θέματος και οι δύο νόμοι θα πηγαίνουν προς ψήφισιν εις την Ε.τ.Λ. Όποιος ψηφισθή από την Ε.τ.Λ. καθίσταται νόμος του Κράτους.
5. Η Δικαιοσύνη δι’ όλα τα απλά και μη σοβαρά θέματα θα απονέμεται από μόνιμους δικαστάς. Τα σοβαρά θέματα θα δικάζονται από την Ηλιαία και τα Εθνικά και πολύ σοβαρά από την Ε.τ.Λ. ως νόμος ορίζει.

Άρθρον 49
1. Ηλιαία. Εις κάθε νομό θα κληρώνονται όσοι δικασταί απαιτούνται δια την λειτουργίαν της δικαιοσύνης εκ της Ε.τ.Λ., το 36% εκ των νομικών της Ε.τ.Λ. και το άλλο 64% εκ του συνόλου.
2. Τα δικαστήρια θα λειτουργούν ως ορκωτά, ως νόμος ορίζει.

Άρθρον  50
Ψηφοφορία των μελών της Ε.τ.Λ. – Εθνικής Αντιπροσωπείας
Σήμερα με την αφθονίαν των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, άπαντα τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα είναι ενήμερα με όλες τις λεπτομέρειες, δια το κρινόμενον θέμα και θα δύνανται να ψηφίζουν και από το γραφείον ή το σπίτι των ηλεκτρονικά ή δια αλληλογραφίας και ως ευρισκόμενα μακράν της οχλαγωγίας των συνεδριάσεων και της ψυχολογικής πιέσεως των ρητόρων θα αποφασίζουν ήρεμα. Οπότε και η κρίσις των θα είναι πιο αντικειμενική. Και επειδή θα ψηφίζουν ένα εκατομμύριο και πλέον επιλεγμένοι ηθικοί και ενάρετοι άνθρωποι προσδοκούμε να έχουμε τις καλλίτερες αποφάσεις, δια το καλόν του λαού και κυρίως των φτωχών και των εργατών.
Έτσι οι φτωχοί και οι εργάτες θα ξεφύγουν από την πλάνην της καλλίτερης ζωής της αύριο και μεταθανατίως που τους κοροϊδεύουν σήμερα οι λαοπατέρες και εργατοπατέρες, εντολοδόχοι των τραπεζιτών.

Άρθρο  51
1. Ο Πρόεδρος και 8 μέλη που θα αποτελούν το προεδρείον της Εθνικής Αντιπροσωπείας – της Ε.τ.Λ. θα κληρώνονται από το σύνολον της Ε.τ.Λ. για ένα χρόνο. Δεκαοκτώ ημέρες προ της λήξεως της θητείας αυτού του προεδρείου θα κληρώνεται το νέο επίσης δια ένα χρόνο, θα ενημερώνεται και θα αναλαμβάνει με την λήξιν της θητείας του πρώτου.
2. Το προεδρείον της Ε.τ.Λ. θα ελέγχη τα θέματα που θα συζητηθούν εις την Ε.τ.Λ. θα διευθύνη τας συζητήσεις μέσω του διαδικτύου, θα ελέγχη την ψηφοφορίαν, θα καταμετρά τας ψήφους, θα καταχωρή το αποτέλεσμα, και θα το δημοσιεύει εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δια σοβαρά κοινωνικά ή εθνικά θέματα τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα συνεδριάζουν κατά Νομαρχίες και εν αδυναμία κατά Επαρχίες συνδεδεμένας μεταξύ των μέσω ειδικού σάιτ στο διαδίκτυο, ώστε να παρακολουθή έκαστος και τις γνώμες και συλλογισμούς όλων των ομιλητών πανελληνίως, δια να έχη σφαιρικήν ενημέρωσιν δια το συζητούμενο θέμα.
4. Όταν το Προεδρείον της Ε.τ.Λ. θεωρήσει λήξασαν την ενημέρωσιν ή ψηφοφορίαν θα ενεργήται συγχρόνως εις ολόκληρο την επικράτειαν μέσω του διαδικτύου ή αλληλογραφίας ταχείας διεκπεραιώσεως.

Άρθρον 52
            1. Η συνέχεια των βασικών αρχών κάθε υπηρεσίας π.χ. η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, η οικονομία, κλπ. θα καθορίζωνται από κληρωτά ανώτατα συμβούλια δια 30 χρόνια και θα ψηφίζωνται από την Εκκλησίαν του Λαού -Εθνικήν Αντιπροσωπείαν. Έκτοτε θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να τα υπηρετούν πιστά και υποχρεωτικά όλα αυτά τα 30 χρόνια.
            2. Εάν, πριν παρέλθη η τριακονταετία κάποιος ή κάποιοι διαπιστώνουν ότι οι συνθήκες ήλλαξαν και πρέπει να αλλάξουν οι βασικές αρχές π.χ. της παιδείας μας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να τις αλλάξουν ούτε αυτοί ούτε το ανώτατον συμβούλιον παιδείας. Είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το ζήτημα εις την Εκκλησίαν του Λαού – Εθνικήν Αντιπροσωπείαν να αναπτύξουν τις απόψεις και τις προτάσεις των και εάν η εκκλησία του λαού ψηφίσει τις νέες προτάσεις κατά την πλειοψηφίαν του 63% συν μία ψήφον του συνόλου της Εκκλησίας του λαού και όχι των ψηφισάντων μόνον, τότε θα αντικαθίστανται αι παλαιαί αρχαί με τις νέες, άλλως θα ισχύουν μέχρι το τέλος της τριακονταετίας. Μόνον έτσι θα χαλιναγωγήσουμε τους εγωϊσμούς των ευφαντάστων και των επιδεικτικών Εγωϊστών και θα έχουμε σταθερότητα και συνέχειαν της εξωτερικής πολιτικής μας, της παιδείας μας, της οικονομίας μας, κ.λπ.

Άρθρον 53
            Η τοπική Αυτοδιοίκησις θα επιλέγεται:
            1. Οι Δήμαρχοι και Νομάρχαι από την Ε.τ.Λ. του Δήμου των, οι Δήμαρχοι και της Νομαρχίας των οι Νομάρχαι δια ψηφοφορίας. Τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα ψηφίζουν αφού έχουν μελετήσει τα προγράμματα των υποψηφίων.
            2. Όλα τα άλλα μέλη της τοπικής αυτοδιοικήσεως θα επιλέγωνται δια κληρώσεως από την Ε.τ.Λ., δια ένα χρόνο.
            3. Ο κάθε πολίτης ενώ θα έχη το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και να εκλέγεται πολλές φορές ως αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του λαού εάν κάποτε κληρωθή δια ένα σώμα π.χ. Νομοθετικό ή άλλο ή επιλεγή δια μίαν Κυβερνητικήν θέσιν π.χ. Πρωθυπουργού, Υπουργού, Διευθυντού κάποιας υπηρεσίας κ.λπ. θα χάνη πλέον εις το μέλλον το δικαίωμα της κληρώσεώς του δι’ αυτήν την θέσιν, ήτοι ο κάθε πολίτης μόνον μίαν φοράν εις την ζωήν του θα δικαιούται να καταλάβη μίαν νομοθετική ή κρατικήν θέσιν και καμμίαν άλλην, ώστε ανά ένα ή δύο χρόνια να αναλαμβάνουν νέα πρόσωπα την κάθε θέσιν δια να έχουμε ουσιαστικήν αλλαγήν και πρόοδον της νοοτροπίας. Ο νέος εις μίαν θέσιν δια να εξασφαλίση την υστεροφημίαν και επειδή δεν θα του ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία, θα δώση όλες του τις δυνάμεις για να αποδώση μεγαλύτερο έργο. Και επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ικανότητες και ιδιαιτερότητες, όλες οι θέσεις θα εμπλουτίζωνται συνεχώς με νέες ιδέες και θα οδηγούμεθα συνεχώς προς την πρόοδο.
            4. Εις την συνεχή πρόοδο θα συντελή και η διαίσθησις εις τον καθένα ότι τις θέσεις, τις αρχές και τις δεσμεύσεις που θα ψηφίση, αύριο θα υποχρεούται και αυτός ως απλός πολίτης, η οικογένειά του και οι απόγονοί του να τις υπηρετούν υποχρεωτικώς, ενώ οι σημερινοί βουλευταί νομοθετούν δια το κοπάδι, αυτοί έχουν ασυλία και απαλλαγές.

ΤΜΗΜΑ  Δ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ


Άρθρο 54
1. Η Νομοθετική Βουλή, η Βουλή των Εκπροσώπων και η Γερουσία θα επιλέγουν με πλειοψηψίαν 1-3 άτομα έκαστη δια τας θέσεις: του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Παιδείας, Εθνικής Αμύνης, Πολιτισμού, Εξωτερικών και Οικονομικών, Αρχηγού της Δικαιοσύνης, του Αρχηγού του Συντονιστικού Συμβουλίου Εκτάκτων Αναγκών (σεισμών, πυρκαγιών,κ.λπ.) Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων, Αρχηγόν Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγόν Αστυνομίας, Διευθυντάς Κρατικών Τραπεζών και Διευθυντάς ΔΕΚΟ και όλων των ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Άπαντες οι ανωτέρω θα αναλαμβάνουν τις θέσεις των δια δύο χρόνια μετά θα εκλέγωνται άλλοι με την ίδια διαδικασία. Ενδεχομένως μερικά ονόματα να προτείνονται από 2 ή και τις 3 αρχές.
2. Θα δύναται όμως και κάθε πολίτης που θεωρεί ικανόν τον εαυτόν του δια κάποιαν θέσιν να συγκεντρώνη 135 υπογραφές πολιτών που τον θεωρούν ικανόν δι’ αυτήν την θέσιν και με αίτησίν του προς την Εκκλησίαν του Λαού να ζητά να τεθή και το όνομά του εις την ψηφοφορίαν. Το προεδρείον της απερχομένης Ε.τ.Λ.- Εθνικής Αντιπροσωπείας αφού εξετάσει ότι ο υποψήφιος πληροί τα προσόντα προς εκλογήν βάσει των νόμων, θα συμπεριλαμβάνη και το όνομά του εις την ψηφοφορίαν που θα ακολουθήση.
3. Η Βουλή και η Γερουσία θα κοινοποιούν εις τους προταθέντας την επιλογήν των και εκείνοι εφ’ όσον την αποδεχθούν θα έχουν την υποχρέωσιν δια όλων των ΜΜΕ και του διαδικτύου να παρουσιάσουν εις τον λαόν το πρόγραμμά τους και πως σκέπτονται εις γενικάς γραμμάς να φέρουν εις πέρας την αποστολήν των.
4. Αφού παρέλθουν 9 ημέραι, θα συνέρχεται ως Σώμα η Εκκλησία του λαού – Εθνική Αντιπροσωπεία και δια μυστικής ψηφοφορίας θα επιλέγη μεταξύ όλων, όσων επροτάθησαν από τις Βουλές και την Γερουσίαν ή τους ανεξάρτητους τον πλειοψηφήσαντα  δια κάθε προαναφερθείσα θέσιν. Θα κοινοποιή η Εκκλησία του Λαού το αποτέλεσμα και τα νέα ονόματα που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα εις τον κρατικόν μηχανισμόν εις τον Πρόεδρον του  κράτους και τον Πρωθυπουργόν και ο παραδίδων εκάστης θέσεως θα καλή τον παραλαμβάνοντα την 12ην ώραν της ημέρας που λήγει η θητεία του και θα παραδίδη τα καθήκοντά του. Έτσι θα γίνεται η αλλαγή φρουράς και θα αναλαμβάνουν οι νέοι άρχοντες μέχρι τις νέες εκλογές.
5. Εάν εις το ενδιάμεσον διάστημα της 4ετίας κάποιος των αρχόντων υποπέση εις σοβαράν τι παράπτωμα και 9 μέλη τουλάχιστον της Βουλής ή Γερουσίας ή 18 μέλη τουλάχιστον της Εκκλησίας του Λαού ζητήσουν εγγράφως από τον προεδρεύοντα της Εκκλησίας του Λαού την αντικατάστασιν κάποιου των προαναφερθέντων δια πλημμελή εκτέλεσιν των καθηκόντων του ή ανεπάρκεια ή ασθένειας, κ.λπ., τότε θα συνέρχεται η Εθνική Αντιπροσωπεία  Εκκλησία του Λαού και θα αποφαίνεται δια πλειοψηφίας. Εάν κάποιος αποπεμφθή τότε αι Βουλαί και η Γερουσία προτείνουν από 1 έως 3 ονόματα η κάθε μία και η Εκκλησία του Λαού επιλέγει δια πλειοψηφίας τον αντικαταστάτην του.
                                             ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΜΗΜΑ  Α΄

Άρθρον 55
            1.- Το χρήμα δεν είναι αυτοσκοπός των Ελλήνων. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν το χρήμα ως μέσον δια να συντηρηθούν και να αναπτύξουν πολιτισμόν. Οι άνθρωποι που παρεσύρθησαν εις τον υλισμόν λατρεύουν το χρήμα ως θεόν των, έχασαν την φυσιολογικήν ζωήν και την φυσιολογικήν χαράν· μισούν  τους άλλους ανθρώπους που χαίρονται την ζωή και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους καταστρέψουν.
2. Το χρήμα είναι το αίμα της οικονομίας και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να το εμπορεύονται ιδιώτες, διότι θα καταστούν άπληστοι και τύραννοι των υπολοίπων ανθρώπων, δι’ αυτό εις ολόκληρη την χώρα θα λειτουργούν μόνο κρατικαί τράπεζαι.
3. Τους κανόνες λειτουργίας των κρατικών τραπεζών θα ρυθμίζη η Εκκλησία του Λαού, ήτοι οι ίδιοι οι πολίτες που θα χρησιμοποιούν το χρήμα και έτσι δεν θα συσσωρεύονται σημαντικά υπερκέρδη στις Τράπεζες και ο λαός να πεινά.

Άρθρον 56
            1. Να καθορισθή δια νόμου ανώτατον όριον (πλαφόν) πλούτου, περιουσίας εις ιδιώτας και επιχειρήσεις κατ’ είδος, αριθμού εργαζομένων και αναγκαιότητος των αγαθών των εις  την κοινωνικήν ζωήν του λαού. Εις όποιον υπερβαίνει τα όριον η πολιτεία θα του επονέμη τίτλον τιμής, τόσο πιο μεγάλον όσο περισσότερο υπερέβη το όριον. Δεν θα του  αφαιρείται ο επί πλέον πλούτος, θα συνεχίζη να εργάζεται και να τον αυξάνη. Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρας αυξήσεως θα του απονέμεται μεγαλύτερος τίτλος τιμής και θα είναι παντού το τιμώμενον πρόσωπον εις όλας τας εμφανίσεις του και τας τελετάς.
            2. Η περιουσία του πολίτη η άνω του ορίου θα ανήκη στο Δημόσιο, χωρίς να του αφαιρείται, ούτε να δεσμεύεται, αλλά θα μετοχοποιείται. Το Δημόσιο θα έχει τόσες μετοχές στην επιχείρησιν όσες είναι άνω του ορίου πλούτου που γράφει ο νόμος και εις το τέλος του έτους θα εισπράττει τα αντίστοιχα κέρδη των μετοχών του. Το Δημόσιο θα εισπράττη από την επιχείρησιν τους κανονικούς φόρους και επί πλέον εις το τέλος κάθε οικονομικού έτους θα εισπράττει και τα κέρδη που αντιστοιχούν στις μετοχές του.
            3. Εφ’ όσον αι μεγάλαι επιχειρήσεις τίθενται υπό τον έλεγχον του Δημοσίου, δηλαδή τον έλεγχον Εθνικής Αντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ., αυτομάτως θα μετριάζεται η απληστία των επιχειρηματιών, θα εξανθρωπίζονται και δεν θα καταδυναστεύουν το λαό και τους εργαζόμενους.
            4. Ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας, έστω και άνω του ορίου πλούτου (πλαφόν) δύναται ελευθέρως να την μεταβιβάζη ως έχει εις τα παιδιά του ή να την πωλή προς τρίτους, εφ’ όσον είναι Έλληνες πολίτες χωρίς την παρέμβασιν του Κράτους. Εάν όμως την μεταβιβάσει εις αλλοεθνείς το κράτος κατακρατά χωρίς αποζημίωσιν τινά, όλην την άνω του ορίου πλούτου (πλαφόν) περιουσίαν, και τούτο δια να παραμένουν αι Ελληνικαί περιουσίαι εις τους Έλληνας.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Άρθρον 126
1. Ο σεβασμός προς το Σύνταγμα και τους συνάδοντας προς αυτό
νόμους και η αφοσίωσις προς την Πατρίδα και την Αρισταρχίαν- Δημοκρατίαν συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωσιν πάντων των Ελλήνων.
            2. Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας και των εκ ταύτης απορρεουσών εξουσιών διώκεται άμα τη αποκαταστήσει της νομίμου εξουσίας, αφ’ ης άρχεται και η παραγραφή του εγκλήματος.
            3. Η τήρησις του Συντάγματος επαφίεται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων, δικαιουμένων και υποχρεουμένων εις την δια παντός μέσου αντίστασιν κατά οιουδήποτε επιχειρούντος την βιαίαν κατάλυσιν ή νόθευσιν αυτού.Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ ΣΚΕΠ-ΕΛΛΑΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιός αλήθεια ήταν ο Ερμής Τρισμέγιστος και τί δίδαξε;